Description

کش بدنسازی قابل تنظیم خارجی از یک تا پنج کش از ضعیف تا قوی برای تقویت بالا تنه می باشد .